Política de privacidad

www.chillinn.pl


§ 1.
Postanowienia ogólne


1. Niniejsza Polityka prywatno?ci okre?la zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w zwi?zku z korzystaniem ze strony internetowej www.chillinn.pl.
2. Niniejszy dokument jest zgodny z postanowieniami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. z 2019r. poz. 123) oraz z innymi przepisami powszechnie obowi?zuj?cymi.
3. Administrator zapewnia, i? dok?ada wszelkich stara?, by Przetwarzanie Danych Osobowych przez niego odbywa?o si? z najwi?kszym poszanowaniem prywatno?ci osób, których dane s? przetwarzane oraz z najwy?sz? dba?o?ci? o bezpiecze?stwo przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególno?ci zapewnia, i? podj?? odpowiednie przewidziane prawem ?rodki zmierzaj?ce do zapewnienia bezpiecze?stwa Danych Osobowych.
4. Administrator o?wiadcza, i? stosuje ?rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj?ce ochron? przetwarzanych Danych Osobowych odpowiedni? do zagro?e? oraz kategorii danych obj?tych ochron?, a w szczególno?ci zabezpiecza dane przed ich udost?pnieniem osobom nieupowa?nionym, zabraniem przez osob? nieuprawnion?, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian?, utrat?, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Akceptuj?c niniejsz? Polityk? prywatno?ci U?ytkownik wyra?a zgod? na zasady przetwarzania swoich Danych Osobowych w zwi?zku z korzystaniem z Serwisu, opisane w niniejszym dokumencie.
6. W przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci lub wniosków Administrator zach?ca do
kontaktu poprzez wys?anie wiadomo?ci na adres e-mail:
hey@chillinn.pl lub poczt? wysy?aj?c list na adres siedziby Administratora.


§ 2.
Definicje


Ilekro? w Polityce Prywatno?ci mowa o:
1) Administratorze – rozumie si? przez to REVISIT HOME spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Home REVYOU spó?ka komandytowa z siedzib? w ?odzi przy ul. ?wirki 17 wpisana do Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla ?odzi ?ródmie?cia w ?odzi XX Wydzia? Krajowego Rejestru S?dowego pod nr 0000665157, NIP: 7252183995, Regon: 36662317000000, reprezentowan? przez Tomasz Góra. Przez Administratora nale?y równie? rozumie? Administratora Danych Osobowych (w rozumieniu przepisów RODO);
2) Danych Osobowych – rozumie si? przez to dane osobowe w rozumieniu przepisów
RODO, czyli s? to w szczególno?ci podstawowe dane o U?ytkowniku umo?liwiaj?ce jego po?redni? lub bezpo?redni? identyfikacj?, m.in. imi?, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego;
3) Oprogramowaniu ? rozumie si? przez to przegl?darki internetowe, z których mo?e korzysta? U?ytkownik, w celu korzystania z Serwisu. Przyk?adowymi przegl?darkami internetowymi s?: Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari;
4) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) ? rozumie si? przez to dane informatyczne stanowi?ce, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w Urz?dzeniu U?ytkownika i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu;
5) Przetwarzaniu Danych Osobowych ? rozumie si? przez to operacj? lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak? jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz?dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl?danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes?anie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost?pnianie, dopasowywanie lub ??czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
6) Regulaminie – rozumie si? przez to dokument, który okre?la rodzaje, zakres i warunki korzystania z Serwisu, a tak?e prawa i obowi?zki Administratora oraz U?ytkowników;
7) Serwisie ? rozumie si? przez to stron? internetow? dzia?aj?c? pod adresem: www.chillinn.pl;
8) Urz?dzeniu ? rozumie si? przez to elektroniczne Urz?dzenie za po?rednictwem, którego U?ytkownik uzyskuje dost?p do Serwisu, a w szczególno?ci: komputery
klasy PC, laptopy, tablety, smartphone’y;
9) U?ytkowniku – rozumie si? przez to osob? fizyczn? lub prawn?, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa s? ?wiadczone us?ugi drog? elektroniczn? lub z któr? zawierana jest Umowa.


§ 3.
Przetwarzanie Danych Osobowych


1. Dane Osobowe U?ytkowników b?d? przetwarzane w celu ?wiadczenia us?ug i sprzeda?y produktów, w celach marketingowych oraz dla rozlicze? finansowych. Podstaw? prawn? przetwarzania danych b?d? odpowiednio:
1) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO- Dane Osobowe s? przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez U?ytkownika, w szczególno?ci w zakresie przesy?ania informacji handlowych lub marketingowych;
2) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO- Dane Osobowe s? przetwarzane, gdy jest to konieczne do wykonania zawartej umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?, wykonania umowy sprzeda?y zawartej na odleg?o?? oraz do podj?cia dzia?a? przed zawarciem umowy nast?puj?cych na ??danie osoby, której dane dotycz?.
3) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO- Dane Osobowe w szczególnych przypadkach s? przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wype?nienia obowi?zków prawnych ci???cych na Administratorze, a w szczególno?ci obowi?zków odprowadzania sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne oraz zaliczek na podatek dochodowy.
4) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO- Dane Osobowe s? przetwarzane, je?li jest to niezb?dne do realizacji celów wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmiot trzeci, w szczególno?ci takich jak kontakt U?ytkownika z Administratorem, marketing bezpo?redni w?asnych produktów lub us?ug, obrona przed roszczeniami lub ustalenie i dochodzenie roszcze? z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej czy ocena jako?ci us?ug. Dane osobowe mog? by? przetwarzane dla celów marketingu bezpo?redniego do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne aby skontaktowa? si? z Administratorem oraz w celu zawarcia umowy z Administratorem.
3. Podanie dodatkowych Danych Osobowych mo?e by? wymagane w uzasadnionych okoliczno?ciach, w szczególno?ci w przypadku skierowania do Administratora uzasadnionego wniosku o przekazanie danych uprawnionym podmiotom, o czym osoba, której dane dotycz?, ka?dorazowo zostanie poinformowana.
4. U?ytkownik mo?e wyrazi? tak?e odr?bne zgody na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. U?ytkownik w ka?dej chwili mo?e zrezygnowa? z ich otrzymywania.
5. Administrator przetwarza lub mo?e przetwarza? Dane Osobowe U?ytkownika, które U?ytkownik podaje dobrowolnie sk?adaj?c zamówienie, w szczególno?ci s? to:
1) adres IP,
2) imi? i nazwisko;
3) adres e-mail;
4) numer telefonu;
5) adres.
6. Ponadto przetwarzane b?d? wszelkie Dane Osobowe przekazane w zwi?zku z kontaktem z Administratorem.
7. Administrator zgodnie z zasad? minimalizacji zawart? w art. 5 ust. 1 lit. c RODO zbiera jedynie dane niezb?dne i adekwatne do ?wiadczenia us?ugi.
8. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie U?ytkowników w celu u?atwienia ?wiadczenia us?ug.
9. Odbiorcami Danych Osobowych s? osoby upowa?nione przez Administratora do przetwarzania danych, a w szczególno?ci:
1) podmioty, którym dane przekazywane s? na zasadzie powierzenia, o ile jest to konieczne dla prawid?owego zrealizowania us?ug (np. obs?uga IT, obs?uga ksi?gowo-rachunkowa);
2) klienci Administratora Danych Osobowych;
3) dostawcy Administratora Danych Osobowych, w szczególno?ci podmioty ?wiadcz?ce us?ugi prawne czy informatyczne;
4) partnerzy Administratorów Danych Osobowych zajmuj?cy si? pozyskiwaniem klientów;
5) podmioty powi?zane z Administratorem Danych Osobowych kapita?owo lub osobowo;
6) podmioty zajmuj?ce si? dostarczaniem przesy?ek pocztowych/kurierskich wymienione w Serwisie.
10. P?atno?ci U?ytkownik dokonuje za pomoc? po?rednika p?atniczego, który przetwarza Dane Osobowe U?ytkownika, a w szczególno?ci imi?, nazwisko, adres, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za prawid?ow? obs?ug? p?atno?ci i przetwarzanie Danych Osobowych przez operatorów p?atno?ci oraz wystawców i akceptantów kart kredytowych. Administrator zaleca zapoznanie si? z polityk? prywatno?ci po?rednika p?atniczego wskazanego w Serwisie.
11. Administrator o?wiadcza, ?e mo?e wykorzystywa? narz?dzia przeznaczone do
analizy ruchu w Serwisie, takie jak Google Analyticsoraz inne podobne.
12. Dane, o których mowa w ust. 11 powy?ej, Administrator wykorzystuje wy??cznie anonimowo w celach zwi?zanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie, w celach statystycznych, w szczególno?ci dla oceny zainteresowania towarami oraz tre?ciami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem jego zawarto?ci oraz us?ug ?wiadczonych w jego ramach.
13. Administrator ma prawo udost?pnia? dane i informacje U?ytkownika w ramach prowadzonego post?powania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub s?dowi.
14. Dane Osobowe b?d? przechowywane nie d?u?ej ni? jest to wymagane przepisami prawa i nie d?u?ej ni? jest to niezb?dne do osi?gniecia celu przetwarzania, a ponadto nie d?u?ej ni? jest to konieczne w celu dochodzenia roszcze? a? do momentu ich przedawnienia. Dane osobowe b?d? przechowywane przez okres realizacji umowy oraz innych us?ug zgodnie z Regulaminem, jak równie? do celów marketingowych. Po zrealizowaniu umowy dane zostan? zanonimizowane, za wyj?tkiem danych, które Administrator b?dzie przechowywa? przez okres 5 lat od usuni?cia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszcze? zwi?zanych z korzystaniem z us?ug lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze?. Po zako?czeniu stosunku U?ytkownika z Administratorem, Administrator nie b?dzie Przetwarza? Danych Osobowych U?ytkownika, z wyj?tkiem tych danych, które s?:
1) niezb?dne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowa? i preferencji U?ytkownika z przeznaczeniem wyników tych bada? na potrzeby polepszenia jako?ci us?ug ?wiadczonych przez Administratora;
2) niezb?dne do wyja?nienia okoliczno?ci niedozwolonego korzystania z Serwisu;
3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odr?bnych ustaw lub umowy.
15. Administrator przestrzega nast?puj?cych zasad przetwarzania Danych Osobowych:
1) wdra?a odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa?o si? zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i aby móc to wykaza?;
2) utrwala zbierane Dane Osobowe wy??cznie na takich no?nikach informacji, które s? zabezpieczone przed dost?pem osób trzecich;
3) wykonuje nadzór nad bezpiecze?stwem danych przez ca?y okres ich posiadania
w sposób zapewniaj?cy w szczególno?ci ochron? przed dost?pem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrat?;
4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wy??cznie na podstawie obowi?zuj?cych przepisów prawa;
5) zachowuje poufno?? Danych Osobowych;
6) zapewnia osobom, których dane dotycz?, realizacj? ich praw wynikaj?cych z przepisów prawa.
16. U?ytkownik, którego Dane Osobowe s? przetwarzane, ma prawo ??da? od Administratora dost?pu do danych, jak równie? ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z tre?ci? § 5 niniejszej Polityki prywatno?ci.


§ 4.
Pliki Cookies


1. Administrator za po?rednictwem Serwisu wykorzystuje Pliki Cookies.
2. W ramach Serwisu stosowane s? w szczególno?ci sta?e Pliki Cookies? s? to pliki przechowywane w Urz?dzeniu U?ytkownika przez okre?lony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
3. W ramach Serwisu mog? by? stosowane wszystkie lub niektóre z nast?puj?cych
rodzajów Plików Cookies:
1) ?niezb?dne?, które umo?liwiaj? korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu,
2) ?wydajno?ciowe?, które umo?liwiaj? zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
3) ?funkcjonalne?, które umo?liwiaj? zachowanie wybranych przez U?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. poprzez j?zyk, rozmiar czcionki, wygl?du strony internetowej;
4) ?reklamowe?, które umo?liwiaj? dostarczenie U?ytkownikowi tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.
4. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane s? w celu:
1) dostosowania zawarto?ci Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególno?ci umo?liwia to rozpoznanie i wy?wietlenie Serwisu na Urz?dzeniu U?ytkownika, dostosowan? do jego indywidualnych preferencji;
2) tworzenia statystyk, które wspieraj? obserwacj? korzystania z Serwisu przez U?ytkowników, co wp?ywa na ulepszenie jego struktury i tre?ci.
5. Stosowane na stronie internetowej Serwisu rozwi?zania s? bezpieczne dla Urz?dze? U?ytkowników korzystaj?cych z tej strony.


§ 5.
Prawa i obowi?zki U?ytkowników


1. U?ytkownikowi przys?uguje prawo dost?pu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w ka?dym czasie.
2. U?ytkownik ma mo?liwo?? wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzysta? z Serwisu
i udost?pnia? informacje o sobie. Je?eli z jakich? wzgl?dów U?ytkownik nie ?yczy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie U?ytkowników, to ma prawo do ??dania ich usuni?cia.
3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu
o udzielon? zgod?, osobie której Dane Osobowe dotycz?, przys?uguje prawo do cofni?cia zgody w ka?dym czasie i poprzez o?wiadczenie z?o?one w formie pisemnej
lub w formie wiadomo?ci e-mail na adres Administratora: hey@chillinn.pl. Cofni?cie zgody nie ma wp?ywu na zgodno?? z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.
4. U?ytkownikowi przys?uguje prawo do poprawiania, uzupe?niania, uaktualnienia, sprostowania oraz ??dania usuni?cia swoich Danych Osobowych.
5. U?ytkownikowi przys?uguje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych
Osobowych opartego na celach wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron? trzeci?. Administratorowi nie wolno ju? przetwarza? tych Danych Osobowych, chyba ?e wyka?e on istnienie wa?nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz?dnych wobec interesów, praw i wolno?ci U?ytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?.
6. W celu realizacji swoich praw, tj. poprawiania, uzupe?niania, uaktualnienia, sprostowania, usuni?cia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, U?ytkownik powinien przes?a? stosowny wniosek na adres e-mail Administratora.
7. U?ytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie b?dzie przetwarza? jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.
8. U?ytkownik ma mo?liwo?? ograniczenia lub wy??czenia dost?pu Plików Cookies do swojego Urz?dzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu b?dzie mo?liwe, z wy??czeniem niektórych funkcjonalno?ci, które wymagaj? Plików
Cookies.
9. U?ytkownik Serwisu mo?e dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych
Plików Cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki
sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? Plików Cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej, b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w Urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach
obs?ugi Plików Cookiesdost?pne s? w ustawieniach Oprogramowania.
10. U?ytkownik mo?e w ka?dej chwili usun?? Pliki Cookies korzystaj?c z dost?pnych funkcji w przegl?darce internetowej, której u?ywa.
11. U?ytkownik Serwisu zobowi?zuje si? podawa? jedynie prawdziwe Dane Osobowe. Administrator nie odpowiada za wszelkie szkody spowodowane podaniem przez U?ytkownika nieprawdziwych lub b??dnych Danych Osobowych.


§ 6.
Postanowienia ko?cowe


1. W Serwisie mog? pojawia? si? linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dzia?aj? niezale?nie od Administratora i nie s? w ?aden sposób przez
niego nadzorowane. Strony te mog? posiada? w?asne polityki dotycz?ce prywatno?ci oraz regulaminy, z którymi zalecamy si? zapozna?.
2. Pytania i zastrze?enia dotycz?ce niniejszej Polityki Prywatno?ci prosz? zg?asza? poprzez wiadomo?? wys?an? na adres e?mail: hey@chillinn.pl.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatno?ci.
4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatno?ci U?ytkownicy b?d? informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie g?ównej Serwisu.
9

es_ESSpanish