REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w ramach serwisu internetowego: www.chillinn.pl

Revisit Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Łodzi (kod pocztowy: 90-529), ul. Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 17, zarejestrowaną w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000665157, NIP: 7252183995
wprowadza niniejszy regulamin realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 1
DEFINICJE
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 Akademik – nieruchomość o funkcji zamieszkania zbiorowego, zlokalizowana przy ul.
6 Sierpnia 70B w Łodzi.
 Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
Serwisu.
 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod
adresem: www.chillinn.pl, z wykorzystaniem którego Usługodawca świadczy usługi
wymienione w niniejszym Regulaminie.
 Usługodawca – Revisit Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-529), ul. Kpt. Pilota Franciszka
Żwirki 17, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:
0000665157, NIP: 7252183995.
 Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu prowadzonego przez
Usługodawcę. Umowa najmu może być zawarta wyłącznie z osobą fizyczną mającą
pełną zdolność do czynności prawnych.
 Umowa najmu – umowa najmu pokoju w Akademiku zawierana przez Usługobiorcę z
Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 System rezerwacji – system internetowy za pomocą którego Usługobiorca ma
możliwości zawarcia Umowy najmu za pośrednictwem Serwisu.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Serwisu jest Usługodawca.
2. Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędny jest:
a. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,

2

b. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy,
c. dostęp do Internetu,
d. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 11.0, Mozilla Firefox, Chrome,
e. minimalna rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli,
f. włączona obsługa plików cookies.
4. Zamknięcie przeglądarki Usługobiorcy może spowodować usunięcie danych przesłanych
do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji
znajdują się w przeglądarce Usługobiorcy.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności,
która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności
od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. W
ramach korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści
bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
6. Serwis wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną
dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Serwisu wymaga
cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i
krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności,
b. okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i
rozwijania Serwisu innych niż opisane w ust. 6 powyżej. Usługodawca informuje o
tych przerwach, zamieszczając w Serwisie stosowny komunikat nie później niż 24
godziny przed planowaną przerwą.
8. Adresem e-mail do kontaktu z Usługodawcą jest: hey@chillinn.pl

§ 3
USŁUGI

1. Usługodawca świadczy w Serwisie drogą elektroniczną następujące usługi:
a. przeglądanie zawartości Serwisu;
b. udostępniania linków do usług innych podmiotów;
c. zawieranie Umów najmu na odległość.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu zawartości Serwisu zawierana
jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony
internetowej Serwisu.
4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu linków usług innych
podmiotów (np. do profili w social media, m.in. Facebooka) jest zawierana na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego serwisu.

§ 4

3

ZAWIERANIE UMÓW NAJMU NA ODLEGŁOŚĆ

1. Przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie stosuje się do
umów dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych, z wyjątkiem przepisów
rozdziału 2, które stosuje się, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
2. Zawarcie Umowy najmu następuje poprzez dokonanie następujących czynności:
a. Usługobiorca wchodzi na stronę internetową Serwisu i za pomocą Systemu
rezerwacji wprowadza następujące informacje:
– dla ilu osób chce zarezerwować pokój,
– na jaki okres czasu,
– jakiej jest płci.
b. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w lit. a, System rezerwacji wyświetla
dostępne pokoje.
c. Usługobiorca wybiera kategorię pokoju.
d. Usługobiorca wprowadza informacje wymagane przez System rezerwacji w
szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, e-mail,
nr telefonu.
e. Usługobiorca zaznacza następujące zgody:
– akceptacja regulaminu i Umowy najmu,
– zgoda na kontakt mailowy/telefoniczny w sprawach związanych z rezerwacją,
– akceptacja RODO.
f. Usługobiorca wybiera metodę płatności opłat wskazany w ust. 4.
g. Usługobiorca akceptuję Umowę najmu przez kliknięcie przycisku „AKCEPTUJĘ I
ZAWIERAM UMOWĘ”.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane
podawane przez Usługobiorcę powinny być aktualne i zgodne z prawdą.
4. Umowa najmu jest zawarta z chwilą jej akceptacji przez Usługobiorcę pod warunkiem
zawieszającym zapłaty przez Usługobiorcę w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy
najmu:
– opłaty administracyjnej,
– kaucji,
– czynszu i opłaty eksploatacyjnej za pierwszy okres płatności.
5. Z chwilą spełnienia się warunku, o którym mowa w ust. 4, Umowa najmu uzyskuje pełnię
skutków prawnych. W przypadku niespełnienia tego warunku Umowę najmu uznaje się
za niezawartą.
6. Po spełnieniu warunku wskazanego w ust. 4 na adres e-mail Usługobiorcy zostanie
wysłany e-mail potwierdzający spełnienie się powyższego warunku wraz Umową najmu i
fakturą VAT.

§ 5
METODY PŁATNOŚCI

4

1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a. za pośrednictwem systemu płatności internetowych, obsługującego przelewy
internetowe (Tpay) oraz płatności kartami płatniczymi i kredytowymi (Elavon),
b. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.

2. Płatności elektroniczne są obsługiwane przez dostawcę usług płatniczych. W przypadku
wyboru płatności za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Usługobiorca
zostanie przeniesiony na stronę właściwego dostawcy w celu dokonania płatności, o
których mowa w § 4 ust. 4.

§ 6
Przerwy Techniczne

1. Usługodawca zastrzega, że w ramach funkcjonowania Serwisu mogą występować
krótkotrwałe przerwy techniczne w celu dokonania aktualizacji oprogramowania.
2. Informacje o planowanych przerwach technicznych i przewidywanym okresie ich
trwania umieszczone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

§ 7
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę Usługobiorca może
składać na przykład:
a. pisemnie na adres: ul. Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 17, 90-529 Łódź;
b. drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres: hey@chillinn.pl
2. Wskazane jest jednak, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i
nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana
odpowiedź na reklamację, jeśli Usługobiorca życzy sobie otrzymać odpowiedź na
reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanie przyczyny reklamacji,
żądanie Usługobiorcy, a także preferowany przez Usługobiorcę sposób poinformowania o
sposobie rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie
później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.

§ 7

Postanowienia końcowe

5

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej
przyczyny, jaką jest:
a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających
bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin i skutkujących koniecznością̨
zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́,
postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz
publicznych;
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu;
d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które
ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
g. przeciwdziałanie nadużyciom;
h. poprawa obsługi Klientów;
i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.

2. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie. O zmianie regulaminu
Usługodawca poinformuje poprzez komunikat w Serwisie.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie
krótszym niż 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa
powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie.
4. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zawarte Umowy najmu. W
konsekwencji, do Umowy najmu zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą mają
zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia
Umowy najmu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Prawem właściwym w stosunku do Regulaminu jest prawo polskie.
7. Sprzedawca szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo danych przekazanych przez
Usługobiorcy. Zasady zachowania prywatności Usługobiorcy oraz ochrony jego danych
osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod
adresem: https://www.chillinn.pl/polityka-prywatnosci/.

pl_PLPolish