REGULAMIN ?WIADCZENIA US?UG DROG? ELEKTRONICZN?
w ramach serwisu internetowego: www.chillinn.pl

Revisit Home spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spó?ka komandytowa z siedzib? w
?odzi (kod pocztowy: 90-529), ul. Kpt. Pilota Franciszka ?wirki 17, zarejestrowan? w
Krajowym Rejestrze S?dowym pod numerem KRS: 0000665157, NIP: 7252183995
wprowadza niniejszy regulamin realizuj?c postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? i zobowi?zuje si? do jego przestrzegania.

§ 1
DEFINICJE
Okre?lenia u?yte w Regulaminie oznaczaj?:
? Akademik – nieruchomo?? o funkcji zamieszkania zbiorowego, zlokalizowana przy ul.
6 Sierpnia 70B w ?odzi.
? Regulamin – niniejszy regulamin ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? w ramach
Serwisu.
? Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Us?ugodawc?, dzia?aj?cy pod
adresem: www.chillinn.pl, z wykorzystaniem którego Us?ugodawca ?wiadczy us?ugi
wymienione w niniejszym Regulaminie.
? Us?ugodawca – Revisit Home spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spó?ka
komandytowa z siedzib? w ?odzi (kod pocztowy: 90-529), ul. Kpt. Pilota Franciszka
?wirki 17, zarejestrowan? w Krajowym Rejestrze S?dowym pod numerem KRS:
0000665157, NIP: 7252183995.
? Us?ugobiorca – osoba fizyczna korzystaj?ca z Serwisu prowadzonego przez
Us?ugodawc?. Umowa najmu mo?e by? zawarta wy??cznie z osob? fizyczn? maj?c?
pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych.
? Umowa najmu – umowa najmu pokoju w Akademiku zawierana przez Us?ugobiorc? z
Us?ugodawc? za po?rednictwem Serwisu.
? System rezerwacji – system internetowy za pomoc? którego Us?ugobiorca ma
mo?liwo?ci zawarcia Umowy najmu za po?rednictwem Serwisu.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Serwisu jest Us?ugodawca.
2. Tre?? Regulaminu jest udost?pniania ka?demu nieodp?atnie w formie umo?liwiaj?cej jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. W celu prawid?owego korzystania z Serwisu niezb?dny jest:
a. dost?p do komputera lub urz?dzenia mobilnego,

2

b. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wy?szy, Linux, OSX 10.4 lub wy?szy,
c. dost?p do Internetu,
d. przegl?darki internetowe: Internet Explorer w wersji 11.0, Mozilla Firefox, Chrome,
e. minimalna rozdzielczo?ci ekranu: 1280 x 720 pikseli,
f. w??czona obs?uga plików cookies.
4. Zamkni?cie przegl?darki Us?ugobiorcy mo?e spowodowa? usuni?cie danych przes?anych
do Serwisu. Wszystkie ustawienia wp?ywaj?ce na podtrzymanie lub anulowanie sesji
znajduj? si? w przegl?darce Us?ugobiorcy.
5. Us?ugobiorca zobowi?zany jest do powstrzymywania si? od jakiejkolwiek aktywno?ci,
która mog?aby wp?yn?? na prawid?owe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególno?ci
od jakiegokolwiek ingerowania w zawarto?? Serwisu lub jego elementy techniczne. W
ramach korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Us?ugobiorców tre?ci
bezprawnych, naruszaj?cych prawo lub dobre obyczaje.
6. Serwis wraz z udost?pnionymi w nim us?ugami ?wiadczonymi drog? elektroniczn?
dost?pny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob?. Funkcjonowanie Serwisu wymaga
cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co mo?e powodowa? czasowe i
krótkotrwa?e przerwy w dzia?aniu Serwisu.
7. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do:
a. modyfikacji Serwisu, w szczególno?ci zakresu oraz rodzaju us?ug i funkcjonalno?ci,
b. okresowych przerw technicznych niezb?dnych do modernizacji, konserwacji i
rozwijania Serwisu innych ni? opisane w ust. 6 powy?ej. Us?ugodawca informuje o
tych przerwach, zamieszczaj?c w Serwisie stosowny komunikat nie pó?niej ni? 24
godziny przed planowan? przerw?.
8. Adresem e-mail do kontaktu z Us?ugodawc? jest: hey@chillinn.pl

§ 3
US?UGI

1. Us?ugodawca ?wiadczy w Serwisie drog? elektroniczn? nast?puj?ce us?ugi:
a. przegl?danie zawarto?ci Serwisu;
b. udost?pniania linków do us?ug innych podmiotów;
c. zawieranie Umów najmu na odleg?o??.
2. Us?ugi ?wiadczone drog? elektroniczn? udost?pniane s? w Serwisie nieodp?atnie.
3. Umowa o ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na przegl?daniu zawarto?ci Serwisu zawierana
jest na czas oznaczony i ulega rozwi?zaniu z chwil? zamkni?cia przez Us?ugobiorc? strony
internetowej Serwisu.
4. Umowa o ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na udost?pnianiu linków us?ug innych
podmiotów (np. do profili w social media, m.in. Facebooka) jest zawierana na czas
oznaczony i ulega rozwi?zaniu z chwil? naci?ni?cia przycisku z ikon? danego serwisu.

§ 4

3

ZAWIERANIE UMÓW NAJMU NA ODLEG?O??

1. Przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie stosuje si? do
umów dotycz?cych najmu pomieszcze? do celów mieszkalnych, z wyj?tkiem przepisów
rozdzia?u 2, które stosuje si?, je?eli odr?bne przepisy nie stanowi? inaczej.
2. Zawarcie Umowy najmu nast?puje poprzez dokonanie nast?puj?cych czynno?ci:
a. Us?ugobiorca wchodzi na stron? internetow? Serwisu i za pomoc? Systemu
rezerwacji wprowadza nast?puj?ce informacje:
– dla ilu osób chce zarezerwowa? pokój,
– na jaki okres czasu,
– jakiej jest p?ci.
b. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w lit. a, System rezerwacji wy?wietla
dost?pne pokoje.
c. Us?ugobiorca wybiera kategori? pokoju.
d. Us?ugobiorca wprowadza informacje wymagane przez System rezerwacji w
szczególno?ci: imi? i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, e-mail,
nr telefonu.
e. Us?ugobiorca zaznacza nast?puj?ce zgody:
– akceptacja regulaminu i Umowy najmu,
– zgoda na kontakt mailowy/telefoniczny w sprawach zwi?zanych z rezerwacj?,
– akceptacja RODO.
f. Us?ugobiorca wybiera metod? p?atno?ci op?at wskazany w ust. 4.
g. Us?ugobiorca akceptuj? Umow? najmu przez klikni?cie przycisku ?AKCEPTUJ? I
ZAWIERAM UMOW??.
3. Us?ugobiorca zobowi?zany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane
podawane przez Us?ugobiorc? powinny by? aktualne i zgodne z prawd?.
4. Umowa najmu jest zawarta z chwil? jej akceptacji przez Us?ugobiorc? pod warunkiem
zawieszaj?cym zap?aty przez Us?ugobiorc? w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy
najmu:
– op?aty administracyjnej,
– kaucji,
– czynszu i op?aty eksploatacyjnej za pierwszy okres p?atno?ci.
5. Z chwil? spe?nienia si? warunku, o którym mowa w ust. 4, Umowa najmu uzyskuje pe?ni?
skutków prawnych. W przypadku niespe?nienia tego warunku Umow? najmu uznaje si?
za niezawart?.
6. Po spe?nieniu warunku wskazanego w ust. 4 na adres e-mail Us?ugobiorcy zostanie
wys?any e-mail potwierdzaj?cy spe?nienie si? powy?szego warunku wraz Umow? najmu i
faktur? VAT.

§ 5
METODY P?ATNO?CI

4

1. Us?ugodawca udost?pnia nast?puj?ce sposoby p?atno?ci:

a. za po?rednictwem systemu p?atno?ci internetowych, obs?uguj?cego przelewy
internetowe (Tpay) oraz p?atno?ci kartami p?atniczymi i kredytowymi (Elavon),
b. przelewem bankowym na rachunek bankowy Us?ugodawcy.

2. P?atno?ci elektroniczne s? obs?ugiwane przez dostawc? us?ug p?atniczych. W przypadku
wyboru p?atno?ci za po?rednictwem serwisu p?atno?ci elektronicznych Us?ugobiorca
zostanie przeniesiony na stron? w?a?ciwego dostawcy w celu dokonania p?atno?ci, o
których mowa w § 4 ust. 4.

§ 6
Przerwy Techniczne

1. Us?ugodawca zastrzega, ?e w ramach funkcjonowania Serwisu mog? wyst?powa?
krótkotrwa?e przerwy techniczne w celu dokonania aktualizacji oprogramowania.
2. Informacje o planowanych przerwach technicznych i przewidywanym okresie ich
trwania umieszczone s? na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

§ 7
Reklamacje

1. Reklamacje zwi?zane ze ?wiadczeniem Us?ug przez Us?ugodawc? Us?ugobiorca mo?e
sk?ada? na przyk?ad:
a. pisemnie na adres: ul. Kpt. Pilota Franciszka ?wirki 17, 90-529 ?ód?;
b. drog? elektroniczn? przesy?aj?c wiadomo?? na adres: hey@chillinn.pl
2. Wskazane jest jednak, aby zg?oszenie reklamacji zawiera?o w szczególno?ci: imi? i
nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zosta? wys?ana
odpowied? na reklamacj?, je?li Us?ugobiorca ?yczy sobie otrzyma? odpowied? na
reklamacj? za po?rednictwem poczty elektronicznej, wskazanie przyczyny reklamacji,
??danie Us?ugobiorcy, a tak?e preferowany przez Us?ugobiorc? sposób poinformowania o
sposobie rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane b?d? przez Us?ugodawc? niezw?ocznie po ich otrzymaniu, nie
pó?niej ni? w ci?gu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Us?ugodawc?.

§ 7

Postanowienia ko?cowe

5

1. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z wa?nej
przyczyny, jak? jest:
a. konieczno?? dostosowania Regulaminu do przepisów prawa maj?cych
bezpo?redni wp?yw na niniejszy Regulamin i skutkuj?cych konieczno?ci??
zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodno?ci z prawem;
b. konieczno?? dostosowania Regulaminu do zalece??, nakazów, orzecze??,
postanowie?, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych w?adz
publicznych;
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalno?ci Serwisu;
d. zmiana warunków technicznych ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?;
e. konieczno?? usuni?cia niejasno?ci, b??dów lub omy?ek pisarskich, które
ewentualnie wyst?pi?yby w Regulaminie;
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
g. przeciwdzia?anie nadu?yciom;
h. poprawa obs?ugi Klientów;
i. zmiana procesu zawierania umów za po?rednictwem Serwisu.

2. Zmieniony Regulamin zostanie udost?pniony w Serwisie. O zmianie regulaminu
Us?ugodawca poinformuje poprzez komunikat w Serwisie.
3. Zmiany Regulaminu wchodz? w ?ycie w terminie wskazanym przez Us?ugodawc?, nie
krótszym ni? 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, ?e przepisy prawa
powszechnie obowi?zuj?cego stanowi? odmiennie.
4. Zmiana Regulaminu nie b?dzie mie? wp?ywu na zawarte Umowy najmu. W
konsekwencji, do Umowy najmu zawartej mi?dzy Us?ugodawc? a Us?ugobiorc? maj?
zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowi?zuj?cej w dniu zawarcia
Umowy najmu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj? zastosowanie
powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa polskiego.
6. Prawem w?a?ciwym w stosunku do Regulaminu jest prawo polskie.
7. Sprzedawca szanuje i dba o prawa i bezpiecze?stwo danych przekazanych przez
Us?ugobiorcy. Zasady zachowania prywatno?ci Us?ugobiorcy oraz ochrony jego danych
osobowych zosta?y szczegó?owo opisane w Polityce Prywatno?ci dost?pnej pod
adresem: https://www.chillinn.pl/polityka-prywatnosci/.

en_USEnglish